MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus”, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest samorządną organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną i prowadzącą działalność pożytku publicznego.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów byłego ZSRR. Siedziba władz naczelnych mieści się w Poznaniu.
§4
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie może wchodzić w związki z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, a także osobami prawnymi.

Cele i sposoby działania

§5a
Sfera zadań publicznych, w której Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną, obejmuje zadania w zakresie:
 1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. pomoc Polakom mieszkającym w krajach byłego ZSRR,
 2. szerzenie wiedzy o Polakach i kulturze polskiej na Wschodzie,
 3. pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sowieckich,
 4. rozwijanie współpracy i przyjacielskich więzów między Polską a krajami byłego ZSRR
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. inicjowanie i wspieranie współpracy szkół z Polski i krajów byłego ZSRR,
 2. pomoc przy organizacji wymian oraz wypoczynku dla młodzieży z Polski i krajów byłego ZSRR,
 3. organizację wyjazdów do miejsc związanych z Polakami i kulturą polską na Wschodzie,
 4. organizację uroczystości upamiętniających ważne rocznice związane z historią Polaków na Wschodzie,
 5. inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych oraz wydawnictw propagujących wiedzę o Polakach na Wschodzie,
 6. pomoc organizacyjną i materialną dla repatriantów oraz studentów narodowości polskiej z krajów byłego ZSRR studiujących w Polsce,
 7. pomoc finansową i rzeczową dla polskich placówek oświatowych i kulturalnych na Wschodzie,
 8. współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się opieką nad Polakami na Wschodzie,
 9. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego,
 10. współpracę z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie finansowania działalności polegającej na opiece nad Polonią i Polakami za granicą.
§8
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Uczniowie szkół tworzą przy Stowarzyszeniu Sekcję Młodzieżową Stowarzyszenia. Zasady działania Sekcji określa odrębny regulamin.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 7. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§11

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 4. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 5. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 6. korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 7. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 8. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w ust. 1.
 10. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 11. Członek wspierający posiada obowiązki określone w ust. 2.
 12. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  4. wykluczenia z grona członków z powodu rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.3.

Organy Stowarzyszenia

§13
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§14
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków, chyba że zgłoszony zostanie wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§15
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wstąpienie na opróżnione miejsce kandydata, który uzyskał kolejną największą liczbę głosów.
§16
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§17

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca kwietnia.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 8. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum).
 9. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie z powodu braku kworum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony na ten sam dzień, nie wcześniej jednak niż 15 minut po pierwszym terminie.
 10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
§18
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§19
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy, 
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§20
 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 do 10 członków.
 3. Dokładną liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala Walne Zebranie Członków.
 4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§21
Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§22
 1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. W zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
  7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
   1. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
   3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.
   4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
   5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§23
W przypadku określonym w § 22 ust. 3 pkt. 3 posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

majątek i fundusze

§24
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne prawa majątkowe .
§25
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie, 
  2. darowizny, zapisy i spadki, 
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności i dochody z majątku Stowarzyszenia)
  4. dotacje
 2. Zasady wnoszenia składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§25a
Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§26
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu: Prezesa lub pisemnie upoważnionego przez niego członka Zarządu oraz Skarbnika lub pisemnie upoważnionego przez niego członka Zarządu.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Prezes Stowarzyszenia — Wincenty Dowojna   Przewodnicząca Walnego Zebrania — Jadwiga Fęglerska