MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
 l. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem. 
2. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.
3. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd załącza materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.

4. W sytuacji określonej statutem prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje również Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem terminu podanego w ust. 1

§ 2
1. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium Walnego Zebrania, zwane dalej Prezydium, w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze.
3. Po otwarciu zebrania zebrani członkowie dokonują wyboru składu Prezydium zebrania  w głosowaniu jawnym,  bezwzględną większością głosów obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład, w tym ustępujących, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
4. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym zebrani członkowie dokonują również wyboru trzech członków Komisji Wyborczej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym.
5. W pracach komisji wyborczej nie może uczestniczyć członek kandydujący do władz Stowarzyszenia.

§ 3
1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
2.  Na zebraniu wyborczym ustala się liczbę członków Zarządu w danej kadencji (poza Prezesem, Wiceprezesem, Sekretarzem i Skarbnikiem) – od 3 do 10 członków.

§ 4
Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności.

§ 5
Z obrad Walnego Zebrania sekretarz zebrania sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz sekretarz zebrania.
 

Rozdział II – Sprawy wyborcze

§ 6
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.   

§ 7
Wybór władz może odbywać się w głosowaniu tajnym, jeżeli, na podstawie zgłoszonego wniosku,  uchwała Walnego Zebrania tak postanowi.

§ 8
1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. 
2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na walnym zebraniu członków.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§ 9
1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa Stowarzyszenia lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia - w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych statutem.
2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do zakończenia kadencji.

§ 10
Głosowanie
 
l. Głosowanie na stanowisko: 
1) członków Zarządu,
2) członków Komisji Rewizyjnej, 
odbywa się w głosowaniu jawnym, lub w przypadku glosowania tajnego - na karcie wyborczej. 
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona. 
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 7 dni od wyboru.
§ 11
Przyjęcie uchwał

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. 
2. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z prezydium, przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, nie wcześniej jednak niż  15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne głosowanie nad podjęciem uchwały.

§ 12
Wnioski formalne

1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy. 
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu. 
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 
1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin, 
2) przejście do porządku dziennego, 
3) głosowanie bez dyskusji, 
4) zmianę porządku dziennego, 
5) ograniczenie czasu wystąpień mówców, 
6) stwierdzenie kworum, 
7) przeliczenie głosów,
8) zmianę przewodniczącego walnego Zebrania. 
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3 Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

§ 13
Podejmowanie apeli i oświadczeń

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania można podejmować: 
1) apele - zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania, 
2) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Rozdział III - Organy Walnego Zebrania

§ 14
Organami Walnego Zebrania są: 
1) Przewodniczący,
2) Prezydium,
3) Komisja Wyborcza,

Zakres zadań organów Walnego Zebrania
§ 15

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków.

§ 16
Do obowiązków Prezydium należy: 
1) sporządzanie protokołu Walnego Zebrania,
2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania, 
3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich przewodniczącemu Zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków

§ 17
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 
1) wybór przewodniczącego Komisji, 
2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego Zebrania, 
3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
4) sporządzenie list wyborczych, 
5) sprawdzenie urny wyborczej (w przypadku tajnych wyborów), 
6) przeliczenie i zsumowanie oddanych głosów w głosowaniu jawnym lub zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów, 
7) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział IV – Przepisy końcowe

§ 19
1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 20
 Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia 20 października 2015 r.