MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

     Idea powstania stowarzyszeniapojawiła się jesienią 2005 roku po udanej wyprawie do Smoleńska i Katynia młodzieży dwóch poznańskich szkół: V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej oraz Gimnazjum Dębinka. Pierwsza ze szkół miała już za sobą szerokie kontakty ze szkołami na  Wschodzie (m.in. w Moskwie, Mińsku, Wilnie i Sankt Petersburgu).

     Szczególnie jednak ważna okazała się współpraca liceum z Rodziną Katyńską i - niestrudzonym w poszukiwaniu porozumienia i współpracy ze strona rosyjską - Wincentym Dowojną. V LO podjęło się realizacji projektu „Pamięć przeszłości szansą na przyszłość” i udział w nim zaproponowało Ogólnokształcącej Szkole nr 8 w Smoleńsku. Działania dotyczyły historii obu narodów i krajów - takie ustalenia przyjęto i realizowano podczas wyjazdu w 2005 roku młodzieży polskiej do Smoleńska i Katynia. Przedsięwzięciu temu patronował wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz oraz wicemer Smoleńska Paweł Szwed. Żadna dotychczasowa współpraca nie miała tak uroczystej inauguracji i żadna też nie miała tak wielkiego znaczenia, bowiem uczniowie dwóch poznańskich szkół zostali zaproszeni nie tylko przez młodzież smoleńskiej szkoły, ale brali także udział w uroczystościach Dni Smoleńska oraz Zlotu Młodzieży Szkół Partnerskich z Europy. Najważniejszym jednak wydarzeniem i przeżyciem dla młodzieży było przybycie na Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Udział w mszy świętej specjalnie odprawionej dla naszej grupy przez ojca Ptolemeusza, polskiego franciszkanina ze Smoleńska, zapalenie zniczy pod tabliczkami zamordowanych Wielkopolan, składanie kwiatów i bicie dzwonu z podziemia – wszystko to sprawiło, iż dla młodzieży było to przeżycie niezwykle głębokie. Tym cenniejsze, że o pomordowanych oficerach pamiętają też uczniowie smoleńskiej szkoły, którzy przyjeżdżają tam ze swoimi nauczycielami, by zapalić znicze lub świeczki.

     Wyjazd poznańskiej młodzieży do Katynia pokazał, jak ważne jest utrwalanie pamięci o narodowej przeszłości, ale też jak można trwale budować normalne kontakty między młodymi ludźmi, którzy szanując przeszłość chcą budować przyszłość.

     Niebawem okazało się, iż szkół, które nawiązały kontakty z miejscowościami leżącymi nieopodal innych miejsc martyrologii Polaków na Wschodzie jest więcej, więc uznaliśmy, iż winniśmy się stowarzyszyć i koordynować nasze działania. I tak wiosną 2006 roku grupa założycielska zarejestrowała w sądzie Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS. Ideą naszej działalności jest ocalanie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej, ale także wzajemne kontakty młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego. Stowarzyszenie utworzyli członkowie poznańskiej Rodziny Katyńskiej, Sybiraków oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie siedmiu poznańskich szkół. Prezesem MEMORAMUSA, a przede wszystkim inspiratorem naszej działalności jest Wincenty Dowojna, syn zamordowanego w Katyniu oficera WP. Zamierzeniem naszym był wówczas coroczny wyjazd grupy wielkopolskiej młodzieży do Katynia, jako symbolu największej ofiary narodu polskiego na Wschodzie. To zamierzenie udaje się nam realizować z powodzeniem, bowiem w tym roku odbył się czwarty już Marsz Pamięci w Katyniu. Drugim obszarem działalności są stałe kontakty młodzieży z członkami Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków; w ten sposób kształtuje się więź i szacunek dla pokolenia ludzi najokrutniej doświadczonych przez totalitaryzm sowiecki.

1. W maju 2006 roku nasze Stowarzyszenie liczyło 29 osób. Odbyło się wówczas pierwsze walne zebranie Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS, które uchwaliło Statut Stowarzyszenia oraz wybrało Zarząd:
 • Wincenty Dowojna – prezes,
 • Karol Seifert – wiceprezes
 • Barbara Płotkowiak – członek,
 • Jadwiga Jeleniewicz – członek,
 • Karol Lehmann – członek,
 • Henryk Czajczyński – członek,
 • Barbara Zatorska – sekretarz
 • Zbigniew Hardy – skarbnik (do 31 grudnia 2007), po nim obowiązki przejęła Alina Siudzińska.
     Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut, regulaminy: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego zebrania. Podczas dotychczasowej czteroletniej pracy działamy zgodnie z prawem, m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zgodnie z prawem prowadzimy dokumentację finansową (w tym Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej Stowarzyszenia). Ponadto:
 • utworzyliśmy stronę internetową Stowarzyszenia, na której staramy się, w miarę możliwości, zamieszczać materiały dotyczące naszej działalności;
 • szczegółowo przygotowywaliśmy organizację wyjazdów młodzieży na Marsze Pamięci: stacja Gniezdowo-Las Katyński (program wyjazdów, załatwianie wiz, każdorazowe scenariusze przebiegu Marszu, przygotowanie kartek dla uczniów z nazwiskami zamordowanych oficerów z Wielkopolski, przygotowanie transparentu, zniczy, kwiatów, itd.);
 • nawiązaliśmy stałą współpracę z poznańskimi mediami, których przedstawiciele byli z nami w Katyniu na II Marszu Pamięci;
 • w sposób planowy – pisząc projekty - pozyskujemy środki finansowe na przedsięwzięcia Stowarzyszenia (powołane zostały zespoły ds. opracowania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Poznania, Narodowego Centrum Kultury oraz innych instytucji państwowych);
2. Zarząd Stowarzyszenia podczas tej kilkuletniej działalności (od czerwca 2009 roku Zarząd II kadencji w składzie: Wincenty Dowojna – prezes, Karol Seifert – wiceprezes, Barbara Płotkowiak – członek, Marzena Adamczyk-Pelcer, Karol Lehmann – członek, Henryk Czajczyński – członek, Barbara Zatorska – sekretarz, Alina Siudzińska – skarbnik):
 • powołał zespół nauczycieli-koordynatorów odpowiedzialnych za projekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń, realizowany corocznie we wszystkich szkołach stowarzyszonych),
 • zaplanował szkolenie dla koordynatorów projektu i dyrektorów w PISOP (Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich) - przeprowadzone w 2008 roku),
 • powołał do życia Sekcję Młodzieżową Stowarzyszenia,
 • przygotowuje (w tym pozyskuje środki finansowe) na wyjazd młodzieży we wrześniu do Białegostoku na Międzynarodowe Marsze Pamięci Polskiego Sybiru,
 • przygotowuje opracowywanie i druk publikacji z kolejnych wyjazdów młodzieży do Katynia,
 • pozyskuje środki ze Wspólnoty Polskiej w Warszawie na dofinansowanie środków trwałych Domu Polskiego w Smoleńsku, w tym m.in. komputer, zestaw nagłaśniający oraz antena satelitarna z zestawem nagrywającym programy,
 • nawiązał współpracę ze Wspólnotą Polską, oddziałem w Poznaniu,
 • wziął udział w uroczystości przekazania Ziemi Katyńskiej (zebranej podczas II Marszu Pamięci dla Teofila Rubasińskiego) Zespołowi Szkół w Targowej Górce,
 • przygotował przyjazd 5-osobowej grupy Polaków ze Smoleńska (w tym pani Rościsławy Tymań- Prezesa Domu Polskiego w Smoleńsku), którego celem było uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego; pozyskał również z Instytutu Filologii Polskiej UAM podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego i przekazał je Domowi Polskiemu w Smoleńsku.
3. Najbardziej znaczącym, spektakularnym wydarzeniem w pracy Stowarzyszenia są Marsze Pamięci, w których corocznie w kwietniu polscy i rosyjscy uczniowie idą wspólnie od stacji Gniezdowo do Lasu Katyńskiego. W Marszu bierze udział 150-osobowa grupa polskich uczniów wraz z nauczycielami oraz ok. 150-osobowa grupa rosyjskiej młodzieży. Organizatorem marszu w Rosji jest Dom Polski w Smoleńsku oraz współpracujące z nami dwie smoleńskie szkoły: Ogólnokształcąca Szkoła nr 8 oraz Smoleński Korpus Kadetów. Przedsięwzięciu temu patronowali od początku: ze strony polskiej: Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania. Podczas każdego Marszu Pamięci oraz całego naszego pobytu w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu Smoleńskiego, w tym Gubernatora Sergieja Antufiewa, Siergieja  Kudriawcewa-kierownika Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Obwodzie Smoleńskim oraz Igora Grigoriewa (wcześniej Anatolija Wołosienkowa)– dyrektora Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. Podczas tych uroczystych wydarzeń były także z nami Lilia Turczenkowa – prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofiar Bezprawnych Represji Politycznych, Rościsława Tymań (wcześniej Stanisława Afanasjewa) – prezes Domu Polskiego. W naszych spotkaniach corocznie biorą także udział nauczyciele zaprzyjaźnionych rosyjskich szkół oraz Liliana Kulikowa – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły nr 8 w Smoleńsku i Igor Gagarin – dyrektor Smoleńskiego Korpusu Kadetów. Nasza kilkuletnia znajomość i współpraca zaświadcza, że można współczesne relacje polsko-rosyjskie budować na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i sympatii.

     Uczniowie polskich szkół, aby przygotować się do wyjazdu realizują w każdym roku szkolnym projekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń, który został opracowany przez zespół nauczycieli-koordynatorów w oparciu o propozycje działań dydaktyczno -wychowawczych w poszczególnych szkołach stając się ogólnym zarysem treści realizowanych w tym przedsięwzięciu. Każda ze szkół stowarzyszonych rozwija i wzbogaca projekt Stowarzyszenia o indywidualne zadania, szczegółowe zainteresowania i predyspozycje zarówno uczniów, jak i nauczycieli biorących udział w projekcie.

4. W minionym czasie w ramach odbywają się wymiany dwustronne szkół stowarzyszonych w MEMORAMUSIE:

 • Ogólnokształcącej Szkoły nr 8 ze Smoleńska (Rosja) z V LO w Poznaniu,
 • Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Skoriny z Mińska (Białoruś) z V LO w Poznaniu,
 • Liceum Ogólnokształcącego z Tweru (Rosja) z VI LO w poznaniu,
 • Smoleńskiego Korpusu Kadetów (Rosja) z Gimnazjum nr 50 w Poznaniu,
 • Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 ze Średnią Szkołą Artystyczną w Mińsku (Białoruś),
 • Szkoła w Sewastopolu (Ukraina) z Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu,
 • XI LO w Poznaniu ze w Średnią Szkołą nr 53 w Kijowie (Ukraina),
 • XI LO w Poznaniu z Państwowa Szkołą Średnią nr 2 w Majkainie (Kazachstan).
5. Szkoły stowarzyszone w MEMORAMUSIE brały udział w uroczystościach patriotycznych poświęconych przede wszystkim rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku oraz tragicznym datom z kwietnia 1940 roku, ale także w poznańskim Forcie VII i w innych ważnych dla idei naszego Stowarzyszenia miejscach.

Dużym wsparciem tutaj w Poznaniu był dla nas Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Władimir Kuzniecow a także jego następca Władimir Tkaczew.

6. Patronat medialny na działalnością Stowarzyszenia objęły:

Radio Merkury, Radio Emaus, Polska-Głos Wielkopolski.

Obecnie Stowarzyszenie skupia 14 szkół.

 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu, ul. Ściegiennego 10,
 • II LO im. Gen. J. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10,
 • V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, ul. Zmartwychwstańców 10,
 • VI LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Krakowska 17a,
 • VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, ul. Żeromskiego  8/12,
 • XI LO im. J.W. Zembrzuskich w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134,
 • XIV LO im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, os. Piastowskie 106,
 • XX LO w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 111,
 • Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Głogowska 92,
 • Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu, ul. Grabowa 33,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, ul. Mickiewicza 3,
 • Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego, w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10,
 • Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13,
Opracowanie

Barbara Zatorska - sekretarz Stowarzyszenia  MEMORAMUS

Poznań, lipiec 2010